לוגו חדש לבן

ברוכים הבאים לאתר פיקולור – אתר סחר אלקטרוני בכתובת: picolor.co.il
שימוש באתר – גלישה וכל שימוש אחר שהוא (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לפיקולור, רכישת מוצרים באמצעות האתר, רישום לאתר וכיוצ”ב), כפוף לתנאי תקנון זה.

התקנון כולל מדיניות שמהווה חלק בלתי נפרד ממנו
נא קרא את התקנון (כולל מדיניות הפרטיות) בעיון בטרם תשתמש באתר, שכן הוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין בית פלוס לגינה ושימושך באתר מעיד על הסכמך לו.

נא גם חזור וקרא אותו מעת לעת משום שתנאיו עשויים להשתנות.

ככל שאינך מסכים לתנאי תקנון זה עליך להימנע מכל שימוש באתר.

תנאי תקנון זה כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הם מיועדים לכלל המגדרים כאחד.

האתר
1.1 אתר פיקולור picolor.co.il הוא אתר סחר אלקטרוני – קטלוג מוצרים וחנות מקוונת לרכישת מוצרים, כפי שאלו מתפרסמים באתר, בכפוף לתקנון זה וכן לכל הודעה, הבהרה או תנאים מיוחדים, בקשר עם מוצר מסוים או מוצרים מסוימים, ככל שיהיו.

1.2 האתר מיועד לעוסקים ולצרכנים (מי שרוכשים מוצרים לשימוש שעיקרו עסקי, אישי, ביתי או משפחתי). על רכישות מוצרים באתר בידי גולשים שהם צרכנים חלות הוראות חוק הגנת הצרכן (תשמ”א-1981) והתקנות שמכוחו (“דיני הגנת הצרכן”).

1.3 האתר מוצע לשימוש כפי שהוא. הגם שהחברה נוקטת אמצעים סבירים על מנת שהאתר יהיה זמין, נגיש, נקי מליקויים, משיבושים טכנולוגים או מטעויות בתכנים, בכל עת, היכולת המעשית לעשות כן היא מוגבלת. החברה (וחברות קשורות לה וכל מי מטעמן לרבות בעליהן, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ”ב) לא תהא אחראית לכל ליקוי, שיבוש או טעות בתכנים, שיהיו בו, לרבות חוסר היכולת להשתמש באתר בין בכלל ובין לזמן מסוים. האמור הוא בנוסף לזכות החברה לבטל עסקאות לרכישת מוצרים שהתפרסמו בטעות או עם טעויות באתר. האמור הוא בכפוף להוראות תקנון זה בעניין זכות רוכשי מוצרים לבטל עסקאות.

שימוש באתר
2.1 שימוש באתר מותר רק למטרות להן הוא נועד ובכפוף להוראות תקנון זה. החברה שומרת על מלוא זכויותיה כלפי משתמשים שיפרו הוראות תקנון זה. בכלל זאת החברה תהא רשאית, אך לא חייבת להשהות או לחסום גישת משתמשים לאתר או לאיזה מהשירותים המסופקים בו.

2.2 גלישה באתר – גלישה באתר אינה כרוכה ברישום והשימוש בה מותר בכפוף לתנאי תקנון זה.

2.3 רישום לרשימת דיוור – משתמשים באתר שמעוניינים בכך, רשאים להירשם לרשימת דיוור על מנת לקבל מעת לעת עדכונים אודות מוצרים המוצעים למכירה באתר. הרישום אינו כרוך בתשלום. הרישום כרוך במסירת כתובת דואר אלקטרוני. חל איסור על מסירת כתובת דואר אלקטרוני של אחר. הטיפול בתכתובות דואר אלקטרוני הוא בהתאם למדיניות הפרטיות. החברה אינה מתחייבת שהדיוור יעשה בתדירות מסוימת או שהוא יכלול את כל המוצרים או המבצעים המתפרסמים באתר.

2.4 הרשמה לאתר – משתמשים באתר רשאים להירשם לאתר, לצורך רישום לרשימת דיוור, שמירת היסטורית רכישות ושירותי מידע נוספים כפי שיהיו מעת לעת. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את המידע שמסופק למשתמשים הרשומים לאתר וכן להשהות או לבטל את הרישום לאתר. הרישום כרוך במסירת מידע אישי כמפורט בדפי הרישום. הרישום אינו כרוך בתשלום. הטיפול במידע אישי הוא בהתאם למדיניות הפרטיות.

2.5 רכישת מוצרים באתר – משתמשים כשירים, כמפורט להלן, רשאים לרכוש מוצרים המתפרסמים למכירה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.

2.6 פניה לחברה – ניתן לפנות לחברה באמצעות כלי תקשור מרוחק שבאתר. הטיפול במידע שיימסר לחברה יהיה כפוף לתקנון זה ולמדיניות הפרטיות.

המוצרים המוצעים לקנייה באתר
3.1 באתר מגוון רחב של מוצרים המוצעים לרכישה. החברה רשאית בכל עת לשנות את מגוון המוצרים, את כמות המוצעת למכירה לכל מוצר ואת תנאי המכירה (כל עוד לא נרכשו קודם לכן), לפי שיקול דעתה.

3.2 החברה נוקטת מאמצים שהאתר יהיה עדכני בכל עת. עם זאת יש לקחת בחשבון: (1) שפעמים עלול להיווצר פער בין כמות הפריטים המתפרסמת באתר לכמות הפריטים שנרכשה בפועל, במקרים בהם יירכש מוצר שאזל מהמלאי והאתר טרם עודכן, החברה תהא רשאית לבטל את הרכישה. (2) kפעמים עלול להירשם מחיר או מידע אחר שגוי אודות מוצר המוצא למכירה, במקרה של רכישת מוצר במקרים כאמור החברה תהא רשאית לבטל הרכישה.

3.3 המוצרים מוצעים למכירה כפי שהם. החברה אינה מתחייבת שהם יתאימו לצרכי הרוכש ועל הרוכש לבדוק התאמתם לצרכיו.

3.4 ניתן לפנות לחברה, טלפונית או בדואר אלקטרוני (באמצעות אמצעי הקשר של החברה), לצורך בירור מידע בקשר עם כל מוצר המוצע לרכישה באתר ובכל עניין לאחר רכישת מוצר.

רכישת מוצרים
4.1 רכישת מוצרים באתר מותרת אך ורק לבגירים בני 18 שנים ומעלה, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם, המחזיקים בכרטיס אשראי, כדין.

4.2 רכישת מוצרים כרוכה במסירת פרטים אישיים ואמצעי תשלום – לצורך רכישת מוצרים באתר על המשתמש למסור פרטים אישיים, באופן מלא ומדויק, הכוללים: שם ומשפחה, מס’ ת.ז, מס’ טלפון, כתובת מגורים או כתובת עסק לקבלת המוצר וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית. הטיפול במידע הוא בהתאם למדיניות הפרטיות.

4.3 פרטי הרכישה וחשבונית יסופקו לרוכש בדואר אלקטרוני לכתובת אותה מסר בעת רכישת המוצר. תעודת אחריות ומסמכים נוספים בקשר עם המוצר (הוראות שימוש וכו’) יסופקו ביחד עם המוצר.

4.4 מועדי אספקה – מועדי אספקה באמצעות באמצעות חברת שליחויות צד שלישי עימה עובדת החברה, יהיו כמפורט לצד המוצר הנרכש או כפי שיפורסם בדף הרכישה.
תשלום עבור מוצרים שנרכשו ותשלום עבור משלוח. זמן אספקה עם שליח עד הבית 3-5 ימי עסקים או משלוח לנקודת איסוף 7-10 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה)
5.1 חיוב אמצעי תשלום עבור מוצר שנרכש ייעשה באופן מיידי. החיוב יעשה בהתאם למחיר המוצר כפי שמתפרסם בדף בו מוצג המוצר. מוצרים שבדף המוצר שלהם צויין שניתן לרכוש אותם בתשלומים והרכישה בוצעה תוך בחירת אופציית תשולמים יחוייב אמצעי התשלום מיידית עבור התשלום הראשון ויתרת התשלומים ייחוייבו בהתאם לתנאי התשלומים של אותו מוצר.

5.2 משלוח ודמי משלוח – משלוח מוצרים נעשה באמצעות צדדים שלישיים עימם עובדת החברה והתשלום עבור משלוח מועבר אליהם והוא נפרד ממחיר המוצר.

ביטול עסקה על ידי הרוכש
6.1 רוכש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר. על הרוכש להשיב המוצר לחברה, למעט במקרה בו המוצר פגום או שאינו תואם למידע שפורסם אודותיו באתר שאז הרוכש יאפשר לחברה לאסוף המוצר מהמקום אליו סופק.
6.1.1 לא ניתן להחזיר או לבטל מוצר עם הדפסה אישית לאחר שהמוצר עבר הדפסה אישית לפי ההזמנה

6.2 ביטול עסקה ייעשה באמצעות הודעה טלפונית או בכתב באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה בדואר אלקטרוני או בדואר רשום. לאמצעי הקשר של החברה לחץ כאן.

6.3 בגין ביטול עסקה ע”י רוכש, יחויב הרוכש בשיעור של 5% מערך הרכישה או 100 ₪, הנמוך מהשניים, למעט במקרה שביטול העסקה נעשה עקב זאת שהמוצר שסופק הוא פגום או שאינו תואם למידע שפורסם אודותיו באתר.

ביטול עסקה על ידי החברה
7.1 החברה תהא רשאית לבטל עסקה אם נפלה טעות במחיר המוצר או בכל פרט אחר אודותיו. ביטול כאמור יכול שיעשה עד חמישה ימי עסקים מיום רכישת המוצר.

7.2 החברה תהא רשאית לבטל כל עסקה אם כתוצאה ממצב ביטחוני, כח עליון או עקב כל גורם אחר אשר לא בשליטתה, השלמתה אינה אפשרית בהתאם לתנאיה ותנאי תקנון זה.

אחריות למוצרים ואחריות מוגבלת לחברה
8.1 אחריות למוצרים תהא אך ורק בהתאם לתנאי האחריות בקשר עם כל מוצר ומוצר כפי שיסופקו לרוכש. תנאי האחריות יהיו בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן במקרים של רכישת מוצרים על ידי צרכנים. מובהר שהמוצרים מיוצרים על ידי צדדים שלישיים וחלקם מיובא על ידי צדדים שלישיים שהאחריות למוצרים כאמור תסופק על ידם, כמפורט בתנאי האחריות בקשר עם אותם מוצרים.

8.2 למעט כאמור בסעיף 8.1 לעיל, לחברה (וחברות קשורות לה וכל מי מטעמן לרבות בעליהן, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ”ב) לא תהא אחריות לכל נזק שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, חסרון כיס, אבדן רווחים, אבדן מוניטין, עוגמת נפש וכיוצ”ב) שיגרם מרכישה או משימוש במוצר לרבות במקרים של אי תקינות מוצר או מחוסר היכולת להשתמש בו, מהשימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש בו.

קניין רוחני
9.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בקוד האתר ובתכנים המתפרסמים בו הינם בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו. זכויות קניין רוחני – לרבות: פטנטים ובקשות לפטנטים, זכות יוצרים, שמות וסימני מסחר, שם מתחם, סודות מסחר, מדגמים וכל זכות קניין רוחני אחרת רשום, שאינו רשום או שהוא בר רישום, בישראל או בכל מקום אחר בעולם.

9.2 אין להעתיק את תכני האתר או לבצע כל פעולה שיש בה להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה באתר. בכלל זאת אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

9.3 חל איסור לבצע כל פעולה שהיא שעלולה לשבש את פעילות האתר או לחשוף מידע אודות משתמשים באתר לרבות ומבלי למעט: ביצוע מתקפות, העלאת קוד זדוני, החדרת רוגלות או נוזקות בכל אופן שהוא לרבות תוך שימוש בכלי הפניה לחברה באמצעות האתר.

9.4 החברה מכבדת זכויות צדדים שלישיים. ככל שאתה סבור שתוכן מסוים שמתפרסם באתר מפר את זכויותיך נא פנה לחברה באיזה מאמצעי הקשר ופנייתך תטופל בהקדם הסביר.

קישורים
10.1 האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צדדים שלישיים.

10.2 הקישורים מיועדים להקל על גלישה ברשת האינטרנט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטה או בפיקוח של החברה ולא תהא לה כל אחריות להם. בכלל זאת: החברה אינה אחראית לתכנים (לרבות נכונותם), או לכלים שבאתרי צדדים שלישיים; החברה אינה מתחייבת שהקישורים יהיו תקינים בכל עת ואכן יובילו לאתרי צדדים שלישיים; אין בהכללת קישורים באתר משום המלצה, חיווי דעה, עידוד או על כל מצג מצד החברה בקשר עם אתרי צדדים שלישיים לרבות המידע המתפרסם בהם והשירותים המסופקים בהם.

שונות
11.1 החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה. הודעה על שינוי התקנון תתפרסם באתר (באמצעות עדכון ‘מועד עדכון התקנון’ כאמור בפתח התקנון) מעת לעת ובלבד שהשינוי לא יחול על מוצרים שנרכשו טרם השינוי, אלא אם השינוי מתחייב עקב שינוי בדין.

11.2 על השימוש באתר לרבות כל עניין בקשר עם תקנון זה יחולו דיני מדינית ישראל בלבד (ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם השימוש באתר.
מדיניות פרטיות
השימוש באתר ובכלל זאת: גלישה באתר, פניה לתכלת, הרשמה לרשימת הדיוור, הרשמה לאתר ורכישת מוצרים המוצעים למכיר באתר, כפוף למדיניות פרטיות זו. מטרת מדיניות פרטיות זו היא לידע ולתאר את המידע שהחברה אוספת בעת השימוש באתר, את השימוש שיעשה בו וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות פרטיות


מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לכלל המגדרים כאחד.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר והוראותיה הן בנוסף לו.

נא קרא היטב מדיניות זו בטרם תשתמש באתר. נא חזור וקרא אותה מעת לעת משום שהיא עשוייה להשתנות.

ככל שאינך מסכים עם מדיניות פרטיות זו עליך להימנע מלהשתמש באתר.

מסירה ואיסוף של מידע אישי

גלישה באתר – גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירה או באיסוף מידע אישי מעבר למידע שנאסף אוטומטית על שרתי אתרי אינטרנט ברשת האינטרנט (כגון כתובת האינטרנט ממנה גולש ניגש לאתר).

עוגיות – האתר עושה שימוש ב’עוגיות’ (‘Cookies’) לצורך התפעול השוטף שלו, על מנת לספק לך שירותים מותאמים אישית וכן לצורך איסוף מידע סטטיסטי.
עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרים במחשב הגולש מפקודה (באמצעות דפדן הגולש) משרתי האתר או משרתי צדדים שלישיים, שתכליתם היא: לאפשר גלישה רציפה באתר, לתפעל האתר, גלישה מאובטחת באתר, לספק לך מידע מותאם אישית, זיהוי וניתוח הגלישה באתר וכיוצ”ב.
השימוש בעוגיות עשוי להיות כרוך באיסוף מידע אישי.
“עוגיות” עשויות להישמר על מחשבך, בעוד חלק אחר יפקע עם סגירת הדפדפן בתום השימוש באתר. הנך יכול להתאים את הגדרות הדפדפן לצורך השימוש ב”עוגיות” כך שיופסק השימוש או שתתקבל רשותך לפני קבלת ה”עוגיה”. מודגש כי הפסקת השימוש ב”עוגיות” עלולה לפגוע ביכולתך ליהנות מהשירותים שבאתר או מחלק מהם.

פניות לחברה – ניתן לפנות לחברה במגוון אמצעי קשר. במקרים בהם הדבר נדרש ממהות הפניה, רצוי למסור מידע אישי מינימלי שיאפשר לחברה לזהות את הפונה ולטפל בפנייתו, אולם מומלץ שלא למסור מידע עודף. מובהר שאין חובה חוקית לפנות לחברה, או למסור מידע אישי בפניה אליה, אולם אי מסירת מידע מינימלי כאמור, עשויה למנוע מהחברה האפשרות לטפל בפניה.

רישום לרשימת דיוור – רישום לרשימת דיוור למשתמשים המעוניינים בכך, כרוך במסירת כתובת דואר אלקטרוני. חובה למסור דואר אלקטרוני של המשתמש וחל איסור על מסירת דואר אלקטרוני של אחר. מובהר שאין חובה חוקית להירשם לרשימת דיוור או למסור פרטי דואר אלקטרוני, אך משתמשים המעוניינים להירשם לשירות לא יוכלו להירשם לו ללא מסירת דואר אלקטרוני כאמור.

רכישת מוצרים – רכישת מוצרים כרוכה במסירת מידע אישי הכולל: שם ומשפחה, מס’ זהות, מס’ טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום (כגון כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שניתן להשתמש בו באתר). מומלץ שלא למסור מידע אישי עודף מעבר למידע האמור לצורך רכישת מוצרים. מובהר שאין חובה חוקית לרכוש מוצרים באתר או למסור מידע אישי כאמור, אך משתמשים המעוניינים לרכוש מוצרים המוצעים למכירה באתר, לא יוכלו לרכשם ללא מסירת מידע אישי כאמור.

הרשמה לאתר – רישום לאתר, למשתמשים המעוניינים בכך, מיועד לשמירת היסטורית הרכישות באתר ולשירותי מידע נוספים כגון למשתמשים המעוניינים בכך – רישום לרשימת הדיוור. הרישום כרוך במסירת שם, שם משפחה, דואר אלקטרוני וסיסמא. הדואר האלקטרוני והסיסמא משמשים לגישה לאיזור האישי באתר, אין לגלותם או לחשפם לצדדים שלישיים ויש לשמור על הסיסמא בסודיות. בכל מקרה של חשש לגילוי הסיסמא על ידי צד שלישי יש לעדכן מיידית את החברה ולפעול לשינוי הסיסמא.

אמצעי תשלום – תשלומים נעשים באמצעות צדדים שלישיים שהם ספקי שירותי סליקה או תשלומים מקוונים. תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי נעשים באמצעות ספקי שירותי סליקה מוסמך מטעם חברות האשראי לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים שנקבע על ידי מועצה בינלאומית שהוקמה לטיפול בנושאי אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי).

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר החברה והם אינם מועברים באמצעותו.

למידע נוסף אודות התקן ר’ באתר המועצה: https://www.pcisecuritystandards.org/

או באתרי האינטרנט של חברות כ.א.ל וישראכרט (באמצעותן נעשית הסליקה)

https://www.cal-online.co.il/he-IL/Business/GuideAndOperate/Pages/PCI%20DSS.aspx

https://www.isracard.co.il/%d7%a2%d7%a1%d7%a7/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99/%d7%aa%d7%a7%d7%9f-pci

בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר יש לפנות לחברת האשראי או לספק אמצעי התשלום ולפעול בהתאם להנחיותיה.

אחזקת המידע – המידע שיאסף או שימסר כאמור ישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש כמפורט במדינות פרטיות זו.

אבטחת מידע – מאגרי המידע של החברה מוגבלי גישה והחברה נוקטת באמצעי הגנה סבירים (לוגיים, פיזיים ומנהליים) למניעת אבדן או שיבוש במידע ומגישה או שימוש לא מורשים במידע.

שימוש במידע

הפרטים שיאספו או שימסרו כאמור ישמשו את החברה:

לספק לך מידע אודות מוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה.
למכור לך
לענות לפניות של משתמשים שפונים לחברה.
לספק לך מוצרים ומידע בקשר עם המוצרים אותם בחרת לרכוש וכן במידת הרלוונטיות לספק לך שירותים נלווים.
למסור לך הודעות שירות והודעות תפעוליות (כגון: מועדי אספקה, קבלת פניה, עבודות תחזוקה צפויות באתר, התראות אבטחה וכו’)
לשימושים סטטיסטיים ואח’ שאינם מזוהים עימך. (כגון: שיפור המערכת, הוספת תכנים וכלים, שינויים וכיוצ”ב).
לרוכשים מוצרים באתר שבחרו באפשרות להירשם לרשימת הדיוור, לנרשמים לרשימת הדיוור, לנרשמים לאתר שבחרו באפשרות להירשם לדרישת הדיוור, ולפונים לחברה שבחרו באפשרות להירשם לרשימת הדיוור של האתר – לספק בהודעות אלקטרוניות (באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך נוספת או אחרת למשלוח הודעות אלקטרוניות), או בדואר, מידע על מוצרים ושירותים של החברה לשל חברות קשורות (‘דבר פרסומת’ / ‘הודעות פרסומיות’) וכן לספק הודעות תפעוליות או הודעות שירות. בכפוף לכך שהמשתמש יהיה רשאי בכל עת להודיע לחברה (באיזה מאמצעי הקשר שלהלן) על סירוב לקבל הודעות כאמור בדואר או בדואר אלקטרוני. מובהר שככל שרכשת מוצרים באתר או נרשמת לאתר – אין אפשרות לסרב לקבל הודעות תפעוליות או הודעות שירות:

זכות לסרב לקבל מידע פרסומי בכל עת. אתה רשאי לסרב, בכל עת, לקבל מידע פרסומי: הן במועד מסירת פרטיך לחברה והן בכל עת לאחר מכן, באמצעות פניה לחברה באחד מאמצעי הקשר הבאים:
בדואר אלקטרוני picolor2000@gmail.com
בלחיצה על הקישור בכפתור הסר בתחתית הדיוור
הבקשה תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שלושה ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.
משך הטיפול בפניות לא ברורות, או חסרות פרטים עלול להיות ארוך יותר.

זכות עיון
זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של החברה.
אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי המכון בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 ולהנחיות רשם מאגרי המידע.
באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.
במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ”ל.

העברה או מתן גישה למידע לצדדים שלישיים
החברה לא תעביר תמכור או תשכיר מידע אישי אודותך לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:
צו שיפוטי.
הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהחברה צד להם או שיש לה עניין בהם.
מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
הגנה על אינטרס אישי כשר של החברה.
על מנת לספק לך מוצרים אותם רכשת או על מנת לספק לך שירות בקשר עם המוצרים כאמור, כך למשל במידה ורכשת מוצר באמצעות אמצעי תשלום המצריך אישור או שירות של צד שלישי ימסרו פרטים נדרשים לצורך ביצוע התשלום או בירורים בקשר עם התשלום או ביטול הוראת תשלום וכו’ לפי העניין.
החברה עשויה להיעזר בצדדים שלישיים שמספקים לה שירותים, בכפוף לכך שאותם צדדים שלישיים חתומים כלפי החברה על התחייבות לשמירה על סודיות ולכך ששימוש במידע אישי יעשה אך ורק לצורך אספקת שירותים לחברה.

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.
ככל שאינך מסכים לשינוי במדיניות זו, עליך להפסיק ולהשתמש באתר. ככל שנרשמת לרשימת דיוור – זכותך להפסיק הרישום בכל עת. ככל שנרשמת לחברות באתר – זכותך להפסיק הרישום בכל עת.
המשך רכישה מהנה
צוות האתר

בקשה להצעת מחיר

השאירו פרטים

כן, להמשיך לצ'ט
1
הי 👋
איך נוכל לעזור לך?
האם יש לך שאלה לגבי תקנון האתר